DMCA

Powiadomienie o Naruszeniach Praw Autorskich

Szanujemy prawa własności intelektualnej innych i oczekujemy, że nasi użytkownicy zrobią to samo. Zgodnie z Ustawą o Prawach Autorskich na Cyfrowy Tysiąclecie z 1998 roku, tekst której można znaleźć na stronie U.S. Copyright Office pod adresem http://www.copyright.gov/legislation/dmca.pdf, będziemy błyskawicznie reagować na zgłoszenia naruszeń praw autorskich popełnionych za pomocą naszej usługi, które zostaną zgłoszone naszemu Wyznaczonemu Agentowi ds. Praw Autorskich, zidentyfikowanemu w przykładowym zgłoszeniu poniżej.

Jeśli jesteś właścicielem praw autorskich lub jesteś upoważniony do działania w imieniu właściciela praw autorskich lub jakiejkolwiek wyłącznej prawie autorskiej, prosimy o zgłaszanie rzekomych naruszeń praw autorskich zachodzących na naszej stronie i usłudze (łącznie "Usługa") poprzez wypełnienie poniższego Zgłoszenia DMCA dotyczącego Rzekomych Naruszeń i dostarczenie go naszemu Wyznaczonemu Agentowi ds. Praw Autorskich.

Po otrzymaniu Zgłoszenia opisanego poniżej, nasz Wyznaczony Agent ds. Praw Autorskich podejmie odpowiednie kroki, w swojej wyłącznej ocenie, w tym usunięcie spornej treści z Usługi i/lub w odpowiednich okolicznościach zakończenie konta użytkownika.

Zgłoszenie DMCA dotyczące Rzekomych Naruszeń ("Zgłoszenie")

Dostarcz to Zgłoszenie, z wszystkimi wypełnionymi danymi, do naszego Wyznaczonego Agenta ds. Praw Autorskich:

Agent Praw Autorskich
Dział DMCA www.eluxurysall.com

Zgłoszenia Przeciwwymiarowe

Osoba, która opublikowała materiał, który rzekomo narusza prawa autorskie, może wysłać naszemu Wyznaczonemu Agentowi ds. Praw Autorskich zgłoszenie przeciwwymiarowe zgodnie z przepisami Sections 512(g)(2) i 512(g)(3) Ustawy o Prawach Autorskich na Cyfrowy Tysiąclecie. Po otrzymaniu zgłoszenia przeciwwymiarowego nasz Wyznaczony Agent ds. Praw Autorskich może, według własnego uznania, przywrócić materiał w kwestii spornej w terminie od 10 do 14 dni od otrzymania zgłoszenia przeciwwymiarowego, chyba że zostanie ono poprzedzone powiadomieniem od zgłaszającego naruszenie praw autorskich, że złożyli oni pozew w celu powstrzymania rzekomo naruszającej działalności.

Aby złożyć zgłoszenie przeciwwymiarowe do naszego Wyznaczonego Agenta ds. Praw Autorskich, prosimy o zwrócenie poniższego formularza do Wyznaczonego Agenta ds. Praw Autorskich. Prosimy zauważyć, że jeśli złożysz zgłoszenie przeciwwymiarowe, zgodnie z naszą Polityką Prywatności (dostępną na stronie) i postanowieniami Ustawy o Prawach Autorskich na Cyfrowy Tysiąclecie, zgłoszenie przeciwwymiarowe zostanie przekazane stronie składającej zażalenie.

Zgłoszenie Przeciwwymiarowe

Zgłoszenie Przeciwwymiarowe powinno być dostarczone naszemu Wyznaczonemu Agentowi ds. Praw Autorskich:

Agent Praw Autorskich
Dział DMCA www.eluxurysall.com

Powiadomienie o Naruszeniach Prawem Znaków Towarowych

Jeśli uważasz, że Twój znak towarowy ("Znak") jest używany przez użytkownika w sposób stanowiący naruszenie prawem znaków towarowych, prosimy o dostarczenie naszemu Wyznaczonemu Agentowi ds. Praw Autorskich (jak wyżej określonym) następujących informacji:

Po otrzymaniu powiadomienia, jak opisano powyżej, nasz Wyznaczony Agent ds. Praw Autorskich będzie dążyć do potwierdzenia istnienia znaku towarowego na Usłudze, powiadomi użytkownika zarejestrowanego, który opublikował treść zawierającą znak, i podejmie wszelkie działania, w swojej wyłącznej ocenie, które uzna za odpowiednie, w tym tymczasowe lub stałe usunięcie znaku towarowego z Usługi.

Zarejestrowany użytkownik może odpowiedzieć na zgłoszenie o usunięcie, udowadniając (a) że znak towarowy został anulowany lub wygasł lub (b) że zarejestrowany użytkownik posiada rejestrację znaku towarowego, niewygasłą licencję obejmującą korzystanie lub jakieś inne istotne prawo do znaku towarowego, lub (c) że używanie nie narusza praw autorskich zgłaszającego. Jeśli zarejestrowany użytkownik przedstawi odpowiednie dowody potwierdzające którykolwiek z punktów (a), (b) lub (c), nasz Wyznaczony Agent ds. Praw Autorskich może w swoim uznaniu zdecydować, że nie usunie znaku towarowego.

Jeśli nasz Wyznaczony Agent ds. Praw Autorskich zdecyduje się zastosować żądanie usunięcia, uczyni to w rozsądnym okresie czasu. Niezależnie od powyższego, nasz Wyznaczony Agent ds. Praw Autorskich będzie stosować się do warunków wszelkich postanowień sądowych dotyczących rzekomych naruszeń praw znaków towarowych na Usłudze.

Powiadomienie o Innych Naruszeniach Własności Intelektualnej ("IP")

Jeśli uważasz, że inny IP jest naruszane przez użytkownika, prosimy o dostarczenie naszemu Wyznaczonemu Agentowi ds. Praw Autorskich (jak wyżej określonym) następujących informacji:

Po otrzymaniu powiadomienia, jak opisano powyżej, nasz Wyznaczony Agent ds. Praw Autorskich będzie dążyć do potwierdzenia istnienia IP na Usłudze, powiadomi użytkownika zarejestrowanego, który opublikował treść zawierającą IP, i podejmie wszelkie działania, w swojej wyłącznej ocenie, które uzna za odpowiednie, w tym tymczasowe lub stałe usunięcie IP z Usługi.

Zarejestrowany użytkownik może odpowiedzieć na zgłoszenie o usunięcie, udowadniając (a) że zgłaszający nie jest właścicielem IP lub (b) że IP nie jest naruszane. Jeśli zarejestrowany użytkownik dokładnie pokaże którykolwiek z punktów (a), (b) lub (c), nasz Wyznaczony Agent ds. Praw Autorskich może w swoim uznaniu zdecydować, że nie usunie IP.

Jeśli nasz Wyznaczony Agent ds. Praw Autorskich zdecyduje się zastosować żądanie usunięcia, uczyni to w rozsądnym okresie czasu.

Nie mamy obowiązku rozstrzygać sporów dotyczących praw własności intelektualnej - Umowa Użytkownika o Zabezpieczenie Nas przed Roszczeniami

Powodowie i użytkownicy muszą zrozumieć, że nie jesteśmy sądem ds. własności intelektualnej. Chociaż my i nasz Wyznaczony Agent ds. Praw Autorskich możemy według własnego uznania użyć dostarczonych informacji w celu zdecydowania, jak zareagować na roszczenia o naruszenie praw własności intelektualnej, nie jesteśmy odpowiedzialni za ustalanie zasadności takich roszczeń. Jeśli użytkownik odpowiada na roszczenie o naruszenie, zapewniając zapewnienia, że jego treść nie narusza praw, użytkownik zgadza się, że jeśli później przywracamy lub utrzymujemy treść, użytkownik będzie bronić nas i naszego Wyznaczonego Agenta ds. Praw Autorskich przed ewentualnymi roszczeniami o naruszenie, które zostaną zgłoszone przeciwko nam i naszemu Wyznaczonemu Agentowi ds. Praw Autorskich.